Medforsker: Synnøve Kvile

Medforsker: Synnøve Kvile

Synnøve Kvile er høgskolelektor i musikkpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, og var medforsker i DiSko-prosjektet i 2018.

Kvile er phd-stipendiat ved HVL. Hennes doktorgradsprosjekt har arbeidstittelen Barnetrinnelevar si oppleving av musikalsk agency i skulen. Forskningens overordnete problemstilling er: Kva må til for at elevar på barnetrinnet skal oppleve musikalske aktivitetar som meiningsfulle og engasjerande, og korleis kan musikalske aktivitetar bidra til utvikling av agency for elevane?

Prosjektet koordineres opp mot aktivitetene i DiSko, og planlegges være ferdig i 2022.

Masteroppgaver knyttet til DiSko

Masteroppgaver knyttet til DiSko

DiSko-seminar på Stord januar 2018

DiSko-seminar på Stord januar 2018