Om prosjektet:
Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko) 

 

Kulturtanken er den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken (DKS), med ansvar for at alle barn i norsk skole skal få tilbud om skolekonserter gjennom den lokale DKS. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for utvikling og styrking av kvalitet i DKS, og skal:

  • basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forsknings- og utviklingsarbeid, og stimulere til og samarbeide med ulike fagmiljøer om slikt arbeid på regionalt og nasjonalt nivå.
    (fra Kulturtankens mandat)

Forskningsprosjektet DiSko (2017 – 2020) er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge.  

Gjennom DiSko vil vi finne ut hvordan en kan produsere og distribuere konserter og annen kunst for elever i skolen på en slik måte at det kan oppstå eierskap hos alle deltakere. Den faglige tilnærmingen tar utgangspunkt i at besøkende skolekonserter må være godt integrert i skolenes daglige planer og aktiviteter, og at læreren skal være en likestilt profesjonell samarbeidspartner i utforming og gjennomføring av prosesser og produksjoner som tilbys gjennom skolekonsertordningen.  

Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper med produsent skal samarbeide med klasser og lærere om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte. Dette arbeidet skal gi et forskningsbasert grunnlag for hvordan en produserer skolekonserter og annen kunst for elever. 

Prosjektets problemstilling
Hvordan kan dialogorienterte konsertpraksiser utformes og utvikles på̊ en slik måte at de lettere kan integreres meningsfullt og profesjonelt i skolers daglige virksomhet, og hvordan kan skoler legge til rette for at en slik integrering kan finne sted i arbeid med læring og dannelse? 
 

Forskerne vil produsere nye samhandlingsmodeller gjennom didaktisk designforskning, en metode for innovasjon gjennom utprøvinger og forbedringer. Parallelt med produksjonsaktivitetene vil det foregå en kontinuerlig diskusjon i Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken (DKS) om endringer i den regulære skolekonsertpraksisen.

Forskerne
Forskergruppen består av Magne Espeland (HVL, leder), Kari Holdhus (HVL), Synnøve Kvile (HVL), Roy Aksel Waade (NORD), Jonas Cisar Romme (HVL), Rebecca Almås (HVL), Jorunn Thortveit (UIS), Liora Bresler, HVL/University of Illinois, og Eric Booth (Teaching Artist, USA).
Tett opp til dem jobber de administrativt ansvarlige Egil Rundberget (Kulturtanken) og Grethe Lønning Grimsbø (HVL).


Fakta:
Prosjekteier: Kulturtanken
Forskningspartner: CASE-center ved Høgskulen på Vestlandet,
www.casecenter.no

Prosjektansvarlig i Kulturtanken: Egil Rundberget
Prosjektleder HVL: 
Førsteamanuensis Kari Holdhus, CASE
Forskningsleder HVL: 
Professor Magne Espeland, CASE

Finansiering: Forskningsrådets FINNUT-program
Tidsramme: 2017-2020
Forskningsdeltakere: 4 skoler, 7 musikere og 1 produsent 2017 - 2018. 
4 skoler og 12 musikere 2019 - 2020.