Her finner du rapporter og andre publikasjoner om forskningsprosjektet DiSko

Erfaringsrapport 2019_red.jpg

Erfaringsrapport 2019

Erfaringsrapporten bygger på forskningsaktivitetene i første del av prosjektet, kalt syklus 1. Syklus 1-aktivitetene omfatter utprøvinger av kunstnerbesøk ved fire barneskoler periodevis gjennom tre semestre. Alle rapporter i prosjektet blir utformet underveis og parallelt med FoU-prosessen, og Erfaringsrapport 1 blir publisert samtidig med at prosjektet er i gang med andre halvdel av FoU-arbeidet, kalt syklus 2.

Formålet med Erfaringsrapport 1 er å synliggjøre erfaringer og funn fra prosjektets tre første semestre med praktisk intervensjon (semester 2-4), og rapporten er en del av arbeidet med å dokumentere prosjektet og spre informasjon. Erfaringsrapport 1 er ment for et bredt publikum, som f.eks. skoler, høyskoler, universitet, interesserte musikere og lærere, Kulturtanken og ulike produksjonsmiljø.

Erfaringsrapporten er strukturert med utgangspunkt i prosjektets problemstilling og forskningsspørsmål. Vi vil også gi en kort innføring i teorien som ligger til grunn for analysen og dette prosjektet. Deretter vil vi gi en kort beskrivelse av de fire mulige modellene/prototypene for dialogiske skolekonserter som har blitt utviklet i løpet av tre semestre med praktisk aktivitet på de fire skolene.

En stor del av rapporten er viet ulike deltakergruppers opplevelse av å være med i prosjektet. Her har vi valgt å framstille disse opplevelsene på tvers av skoler, og fokusere på hva representanter for de tre deltakergruppene lærere, musikere og elever har opplevd. Dette er fordi vi finner mange felles synspunkter på tvers av aktivitetene som har foregått, men også fordi vi tror en slik rapportering kan stimulere relevante diskusjoner om kunstnerbesøk i skolen.

Last ned: Erfaringsrapport 2019

Produksjonsrapport 1_2018_red.jpg

Produksjonsrapport 1, 2018

Produksjonsrapport 1 inngår i ein serie planlagde rapportar frå prosjektet Skole og konsert – frå formidling til dialog (DiSko). Desse rapportane blir utforma undervegs med og parallelt med FOU- prosessen og er ein del av arbeidet med å dokumentera prosjektet og spreie informasjon til aktuelle brukarar, t.d. skular, høgskular og universitet, interesserte musikarar, tilsette i DKS og fylka sine produksjonsmiljø.

Produksjonsrapport 1 sitt datagrunnlag og bakgrunnsmateriale er observasjon, filmar, bilete, opptak av lyd, forskingsnotat, refleksjon og analyse frå prosjekthendingar, t.d. musikarbesøk som er gjennomført på prosjektet sine fire skolar hausten 2017. Dette var prosjektet sitt semester nummer to, og det første med vekt på å gjennomføra aktivitetar direkte med elevar. Det første semesteret gjorde forskarane kartlegging av skolane gjennom observasjon og intervju med representantar for personalet. Resultata frå den kartlegginga er publisert i Tilstandsrapport 1. Produksjonsrapport 1 gjer greie for aktivitetar som har gått føre seg på skolane hausten 2017 og forskarane sin analyse av aktivitetane. Forskarane kjem og med klare råd for vidareføring av desse aktivitetane i retning av pilot-produksjonar våren 2018. Planen for desse pilotane er at dei vil kunne utviklast til eksempel/ prototypar som kan vere rådgjevande for produksjonar og prosjekt som fylke, kommunar og kunstnargrupper kan setja i gong.

Last ned Produksjonsrapport 1, 2018


Intensjonsrapport 1_2017_disko.jpg

Intensjonsrapport 1, 2017

Intensjonsrapporten beskriver institusjoners intensjoner med å engasjere seg i prosjektet. Vi ser her på Kulturtankens og DiSko-prosjektets forskningsintensjoner.

Formålet med intensjonsrapporten er å presentere intensjoner som omhandler prosjektet DiSko slik de framkommer hos henholdsvis Kulturtanken, forskerne, en fylkeskommune og skolene.

Rapporten angir partene i prosjektet sine grunnintensjoner med å delta, og kartlegger dermed forventninger den enkelte part i forskningssamarbeidet har til prosjektet. R

apporten vil kunne fungere som et dokument det går an å søke tilbake til ved milepæler i det praktiske prosjektet, for å observere om de beskrevne intensjonene har blitt ivaretatt, om noen av intensjonene møter utfordringer, eller om det er andre aktiviteter, hensyn og arbeidsmåter som blir mer framtredende i prosjektet.

Last ned Intensjonsrapport 1, 2017

Tilstandsrapport 1_2017_red.jpg

Tilstandsrapport 1, 2017

Rapporten er utformet etter forskerbesøk med observasjon og intervju i Diskos’ fire deltakerskoler i sirkel 1, og på bakgrunn av forskningsnotat fra møter.

Tilstandsrapporten er strukturert på følgende måte: Etter innledningen kommer et avsnitt om metode for datainnsamling og analyse etterfulgt av en kort informasjon om de fire DiSko-skolene. Deretter presenteres en rekke deltakerperspektiv slik forskerne har opplevd dem gjennom sin datainnsamling og tolking. I denne rapporten har de valgt å legge stor vekt på en presentasjon av de ulike deltakergruppenes perspektiv som de mener er relevante for DiSko-prosjektets utvikling og gjennomføring.

Det skilles mellom fem ulike perspektiv i denne rapporten: Et rektorperspektiv, et klasselærerperspektiv, et musikklærerperspektiv, et elevperspektiv og et musikerperspektiv. Med “perspektiv” forstås reflekterte synspunkter basert på erfart liv omkring en tematikk eller et fenomen.

Last ned Tilstandsrapport 1, 2017

The polyphony of musician-teacher partnerships (Holdhus)-1.jpg

Akademisk publikasjon av Kari Holdhus, Høgskulen på Vestlandet (2019)

The polyphony of musician–teacher partnerships: Towards real dialogues?

.I journalen “Thinking Skills and Creativity 31/2019” har forsker Kari Holdhus ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) fått publisere sin artikkel “The polyphony of musician-teacher partnerships: Towards real dialogues?”

Dette viser at prosjektets oppbygging og forskningsresultater er interessant for det internasjonale forskningsmiljøet når det gjelder samarbeidsorienterte og kreative partnerskapsprosesser mellom kunstnere og lærere.

Artikkelen belyser prosjektet teoretisk, med særlig vekt på dialog som epistomologisk grunnlag og Bakhtins konsepter polyfoni, kronotop og karneval. Artikkelen forklarer også hvordan prosjektet er designet som et educational research design (EDR).

Artikkelen presenterer naturligvis bakgrunnen og formålet med DiSko-prosjektet, og hvordan prosjektet er konstruert med en av de deltakende skolene som eksempel.

I en praksisfeltsammenheng har prosjektet først og fremst faglige og politiske mål. I en akademisk sammenheng betraktes prosjektet som et case for kunnskapsproduksjon. Gjennom denne og kommende akademiske publikasjoner vil denne dualiteten komme tydeligere til syne.

Last ned The polyphony of musician-teacher partnerships

Masteroppgave Annika Olsen_red.jpg

Masteroppgave:

Å “krysse” grensesoner. Et samarbeid mellom virksomhetene skole og kunst

- En kvalitativ studie og SWOT-analyse av et samarbeid mellom musikere og lærere i et innovasjonsprosjekt

Olsen fokuserte på hvordan musikerne og lærerne i DiSko-prosjektet arbeidet sammen for å skape et interaktivt produkt for elevene i aldersgruppen 7-8 år, hvor hun i løpet av høsten 2017 var deltakende observatør i prosjektet.

I tillegg fungerte hun som assisterende forsker/musiker, og fikk på denne måten utforsket samarbeidet mellom partene igjennom et musikerperspektiv.

Etter å ha gjort en kvalitativ undersøkelse, samt en SWOT-analyse av funnene, ble problemstillingen slik: Hvordan opplever en deltakende observatør styrker, svakheter, muligheter og trusler i et samarbeid mellom musikere og lærere i et innovasjonsprosjekt på en skole?

Last ned ”Å “krysse” grensesoner. Et samarbeid mellom virksomhetene skole og kunst

Masteroppgave_Markus Oliver Kydland_endelig.jpg

Masteroppgave:

Kunst og Skule: Ein Dialog?

- Ein studie av musikarar og lærarar sitt samarbeid i eit innovasjonsprosjekt

Kydland har forska på kva som karakteriserte dialogen mellom besøkande musikarar og lærarar ved ein skule i prosjektet, og korleis deira profesjonelle utgangspunkt prega denne dialogen.

Han fann mellom anna at deltakarane sine roller, samarbeidet, kommunikasjonen og kapitalen/makta er avgjerande for å forstå dialogen mellom deltakarane.

Markus Oliver Kydland er i dag musikklærar ved Stanghelle skule, og bandlærar for to band i Vaksdal kulturskule. 

Last ned Kunst og Skule: Ein Dialog?